Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zasady dostępu do informacji o środowisku i wniosek

Zasady dostępu do informacji o środowisku

Prawo do uzyskania informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu. Udostępnianiu informacji podlegają:

· wnioski o wydanie decyzji i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla inwestycji wymagających postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,

· raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

· opracowania ekofizjograficzne,

· zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,

. wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

. decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:

zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności; usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,

zadrzewień, drzew lub krzewów,

. wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie , odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

. postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

. wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Udostępnianie informacji na wniosek:

Informacje o środowisku i jego ochronie, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin może być przedłużony do 2 miesięcy. Jeżeli informacja niewymagająca wyszukiwania może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Ograniczenia w dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie w przypadkach gdy:

udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych,

udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskanych w badaniach statystycznych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej,

informacja dotyczy spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym,

jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania, informacja dotyczy spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych,

jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa, informacja dotyczy dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie,

jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu, dokumentów lub danych,

których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.

wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,

wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Gospodarki Rozwoju Na stronie umieszczony jest wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz inne informacje o sposobie załatwienia sprawy i opłatach

Opłaty:
Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku ( Dz. U. z 2010r. Nr 215 poz. 1415).

Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy  lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Rogóźno Bank Spółdzielczy Łasin  46 9500 0008 0000 0097 2000 0004

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 15-06-2016 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2016 08:47