herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia" Marek Mirota 2017-10-09 10:22:17
ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-10-05 10:23:59
ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2017-10-05 10:23:00
Zapytanie ofertowe opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I Marek Mirota 2017-10-05 08:03:23
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-09-19 15:06:07
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-09-19 15:05:45
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" wraz z niezbędną przebudową obiektów kolidujących Marek Mirota 2017-09-15 12:00:32
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-09-13 12:19:40
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Marek Mirota 2017-09-13 12:18:54
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Marek Mirota 2017-09-13 12:18:17
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-09-13 12:16:34
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-09-08 13:00:10
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-09-06 13:54:05
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:43:34
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:43:23
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:40:57
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:39:41
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:39:23
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:38:58
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:37:57
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:37:42
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:33:56
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:33:22
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-08-21 08:33:32
UCHWAŁA NR XXIV/144/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-08-11 10:14:56
UCHWAŁA NR XXIV/143/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-08-11 10:14:04
UCHWAŁA NR XXIV/142/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rogóźno do projektu ?Wiedza kluczem do przyszłości ? kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno? w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Marek Mirota 2017-08-11 10:13:08
UCHWAŁA NR XXIV/141/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016 Marek Mirota 2017-08-11 09:46:16
UCHWAŁA NR XXIV/140/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-08-11 09:44:39
UCHWAŁA NR XXIV/139/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2016 r. Marek Mirota 2017-08-11 09:43:56
UCHWAŁA NR XXIII/138/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Parku Krajobrazowego Marek Mirota 2017-08-11 09:42:37
Sesja nr XXIV Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2017r. Marek Mirota 2017-08-11 09:38:47
Sesja nr XXIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 17 maja 2017r. Marek Mirota 2017-08-11 09:38:15
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017r. Marek Mirota 2017-07-31 10:33:31
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-07-31 10:32:56
ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-07-31 10:32:06
ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-07-31 10:29:46
Obwieszczeni o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 274/4 obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2017-07-28 13:49:13
GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROGOŹNIE - dokument usunięty Marek Mirota 2017-07-26 12:10:19
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROGÓŹNIE - dokument usunięty Marek Mirota 2017-07-26 12:09:50