herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXI/194/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów ,logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Marek Mirota 2018-03-28 09:59:39
UCHWAŁA NR XXXI/193/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Marek Mirota 2018-03-28 09:58:58
UCHWAŁA NR XXXI/192/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Marek Mirota 2018-03-28 09:58:20
UCHWAŁA NR XXXI/191/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2018 roku Marek Mirota 2018-03-28 09:57:48
UCHWAŁA NR XXXI/190/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Marek Mirota 2018-03-28 09:57:13
Sesja nr XXXI Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018. Marek Mirota 2018-03-28 09:56:16
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:09:52
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:09:31
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:08:40
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:04:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przy drodze nr 535 w Rogóźnie. Marek Mirota 2018-03-27 14:37:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przy drodze nr 535 w Rogóźnie. Marek Mirota 2018-03-27 14:36:43
Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa Marek Mirota 2018-03-26 13:41:43
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Dostawy kruszywa?. Marek Mirota 2018-03-26 11:13:12
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek?. Marek Mirota 2018-03-26 11:12:19
UCHWAŁA NR XXX/189/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2018-03-26 11:10:47
U C H W A Ł A Nr XXX/188/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Marek Mirota 2018-03-26 11:09:59
UCHWAŁA NR XXX/187/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Marek Mirota 2018-03-26 10:59:52
UCHWAŁA NR XXX/186/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-03-26 10:58:17
UCHWAŁA NR XXX/185/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Marek Mirota 2018-03-26 10:57:45
UCHWAŁA NR XXX/184/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Marek Mirota 2018-03-26 10:57:12
UCHWAŁA NR XXX/183/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-03-26 10:54:27
UCHWAŁA NR XXX/182/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marek Mirota 2018-03-26 10:53:29
Sesja nr XXX Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018. Marek Mirota 2018-03-26 10:50:35
ROK 2018 Marek Mirota 2018-03-26 10:49:35
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. Marek Mirota 2018-03-26 10:49:19
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-23 13:58:59
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2018-03-23 13:58:29
Obwieszczenie Wójta gminy Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Marek Mirota 2018-03-15 14:27:29
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2018-03-13 14:20:33
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2018-03-13 14:19:52
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek?. Marek Mirota 2018-03-12 13:23:15
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-03-12 10:16:23
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Marek Mirota 2018-03-12 10:15:42
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Rogóźno do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Marek Mirota 2018-03-12 10:15:06
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno Marek Mirota 2018-03-12 10:14:20
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-03-12 10:13:32
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:43:34
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:43:25
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:43:13