herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:37:42
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:33:56
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-08-25 13:33:22
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-08-21 08:33:32
UCHWAŁA NR XXIV/144/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-08-11 10:14:56
UCHWAŁA NR XXIV/143/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-08-11 10:14:04
UCHWAŁA NR XXIV/142/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rogóźno do projektu ?Wiedza kluczem do przyszłości ? kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno? w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Marek Mirota 2017-08-11 10:13:08
UCHWAŁA NR XXIV/141/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016 Marek Mirota 2017-08-11 09:46:16
UCHWAŁA NR XXIV/140/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-08-11 09:44:39
UCHWAŁA NR XXIV/139/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2016 r. Marek Mirota 2017-08-11 09:43:56
UCHWAŁA NR XXIII/138/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Parku Krajobrazowego Marek Mirota 2017-08-11 09:42:37
Sesja nr XXIV Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2017r. Marek Mirota 2017-08-11 09:38:47
Sesja nr XXIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 17 maja 2017r. Marek Mirota 2017-08-11 09:38:15
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017r. Marek Mirota 2017-07-31 10:33:31
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-07-31 10:32:56
ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-07-31 10:32:06
ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-07-31 10:29:46
Obwieszczeni o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 274/4 obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2017-07-28 13:49:13
GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROGOŹNIE - dokument usunięty Marek Mirota 2017-07-26 12:10:19
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROGÓŹNIE - dokument usunięty Marek Mirota 2017-07-26 12:09:50
Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Wiarygodna Firma" - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy Marek Mirota 2017-07-20 14:17:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-07-14 19:30:51
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży na działce nr 274/4, obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno Marek Mirota 2017-07-12 12:30:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO Marek Mirota 2017-07-11 13:09:25
2017 Marek Mirota 2017-07-11 13:08:46
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie sprzętu rolniczego sołectwa Kłódka Marek Mirota 2017-07-11 13:05:11
ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-11 13:04:35
ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2016 Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-11 13:03:46
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie informacji zbiorczej o realizacji zadań zleconych w 2016 r. Marek Mirota 2017-07-06 13:32:31
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie informacji o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w 2017 r. Marek Mirota 2017-07-06 13:31:57
Małgorzata Chodakiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:40:43
Katarzyna Dudek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:40:11
Anna Pulkowska - Zastępca Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-06 11:39:47
Dorota Grzeszkowska Marek Mirota 2017-07-06 11:39:26
Jacek Murawski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2017-07-06 11:39:05
Monika Dobrzeniewska - Skarbnik Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-06 11:38:40
Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:38:13
Barbara Jabłońska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:37:52
Wojciech Stogowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:37:32
Paweł Żuchowski - Sekretarz Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-06 11:37:06