Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Rogóźno (Gmina Rogóźno) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.rogozno.ug.gov.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Niezgodności wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Urząd Gminy Rogóźno dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
1899-12-31 00:00
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: bip@rogozno.ug.gov.pl oraz pod numerem telefonu: 564687027
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
bip@rogozno.ug.gov.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
564687027

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd gminy zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

1. Urząd Gminy Rogóźno zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym, pod adresem Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno, 2. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez wejście usytuowane na frontowej ścianie budynku, dojście do drzwi zapewniają brukowane chodniki (polbruk). Wejście do budynku znajduje się 1,1 m powyżej rzędnej (wysokości). Do wejścia prowadzą schody zapewniające dogodny dostęp. 3. Dostęp do budynku Urzędu dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewnia pochylnia o spadku 6%. 4. Poruszanie się osób po budynku Urzędu odbywa się korytarzami w obrębie kondygnacji – parter oraz piętro, a pomiędzy kondygnacjami poprzez klatkę schodową. 5. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową – obsług dla tych osób odbywa się na parterze budynku w Sali Konferencyjnej Urzędu. 6. W budynku Urzędu nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się (przeszkody o wysokości ponad 2 cm). 6. Urząd Gminy Rogóźno czyni starania dotyczące przebudowy parteru budynku w celu zwiększenia funkcjonalności obsługi, w szczególnością dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez wydzielenie z części pomieszczeń Punktu Obsługi Mieszkańca. Przewidywany czas realizacji rozwiązań: wrzesień – grudzień 2020 r. 7. W pobliżu budynku Urzędu (ok. 15 m) znajdują się parkingi dla mieszkańców z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 8. Z miejsc postojowych, w szczególności wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością umożliwiony jest dostęp do budynku Urzędu poprzez chodniki brukowane (polbruk), na drodze dostępu nie występują bariery architektoniczne. 9. Ze względu na przestrzeń w budynku Urzędu (wielkość pomieszczeń, szerokość korytarzy) nie przewiduje się wstępu osób z psem asystującym. Obsługa osób z psem asystującym odbywa się tak jak dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obecnie Urząd Gminy Rogóźno nie dysponuje możliwością skorzystanie z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: