Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno 2016-07-05 13:51
dokument UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-05 13:50
dokument UCHWAŁA NR XVI/94/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-07-05 13:49
dokument UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-07-05 13:48
dokument UCHWAŁA NR XVI/92/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno 2016-07-05 13:47
dokument UCHWAŁA NR XVI/91/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-07-05 13:47
dokument UCHWAŁA NR XVI/90/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2016-2028 2016-07-05 13:46
dokument UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele parafialnym p.w. Świętego Wojciecha w Rogóźnie 2016-07-05 13:45
dokument UCHWAŁA NR XVI/88/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogóźno za 2015 rok 2016-07-05 13:44
dokument UCHWAŁA NR XVI/87/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2015 r. 2016-07-05 13:44
dokument UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2015 r. 2016-07-05 13:42
dokument UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2015 r. 2016-07-05 13:41
dokument UCHWAŁA NR XVI/84/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2015 r. 2016-07-05 13:39
dokument UCHWAŁA NR XVI/83/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń 2016-07-05 13:38