Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO BĘDĄCYCH W POSIADANIU
URZĘDU GMINY ROGÓŹNO , W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 

 1. udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogóźno http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

 2. udostępnione w serwisie informacyjnym na stronie http://www.rogozno.ug.gov.pl

 3. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 4. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można składać przez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Rogóźno znajdującą się  na platformie ePUAP lub wysyłać na adres: 

  Urząd Gminy Rogóźno

  Rogóźno 91b
  86-318 Rogóźno

   

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Rogóźno i w serwisie informacyjnym Gminy Rogóźno :

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Rogóźno i w serwisie informacyjnym Gminy Rogóźno nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

 3. informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych na wniosek:

Urząd Gminy Rogóźno określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Urząd Gminy Rogóźno zapewnia możliwość wykorzystywania bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


 


 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Rogóźno:

Urząd Gminy Rogóźno nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Urząd Gminy Rogóźno nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy Rogóźno.

 Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

 1. Udostępnienie informacji w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

  1) informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogóźno,
  2) informacja została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  3) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

 2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

 3. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać w szczególności:

  1) nazwę podmiotu zobowiązanego,
  2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
  6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie.

 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 5. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 Opłaty:

 1. Urząd Gminy Rogóźno udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 2. Urząd Gminy Rogóźno może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 3. Nakładając opłatę uwzględnia się:
  a)  koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili)
  b)  koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki)
  c)  inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).

 4. Przy ustalaniu wysokości opłat za udostępnienie w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urząd Gminy Rogóźno posiłkował się będzie przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) (art. 26 i nast.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

 


 


 


 


 


 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Rogóźno, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

 3. Wójt Gminy Rogóźno, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 4. Wójt Gminy Rogóźno może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjonodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

 6. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 7. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718), z tym że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 352) i Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94)


 

 


 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 30-12-2016 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2016 08:58