Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:13:57
Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:12:03
2018 Kadencja 2018-2023 Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:43:48
2018 Kadencja 2014-2018 Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:43:11
Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:41:40
Uchwała nr XXXV/215/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:39:40
Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:37:57
Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:36:32
Uchwała nr XXXIII/208/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:35:00
Uchwała nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:32:37
Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:31:05
Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:29:24
Uchwała nr XXXI/194/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów ,logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:28:08
Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:26:50
Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:23:19
Uchwała nr XXXI/191/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2018 roku Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:21:42
Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Adriana Mickiewicz 2020-08-21 07:20:11
Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:56:02
Uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:54:04
Uchwała nr XXX/185/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:52:38
Uchwała nr XXX/184/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:51:12
Uchwała nr XXX/182/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:49:52
Uchwała nr XXX/183/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:49:29
Uchwała nr XXX/182/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:48:07
2018 Kadencja 2014-2018 Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:46:36
Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-20 14:46:01
Remont i przebudowa pomieszczeń w budynkach należących do Gminy Rogóźno Piotr Kalicki 2020-08-20 12:46:28
Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:20:28
Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:18:45
Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:17:18
Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:15:21
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:14:00
Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:12:07
Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:10:40
Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:09:18
Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:07:17
Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:04:29
Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:03:13
Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:01:38
Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-20 12:00:15